İri Agregalarda Kavkı İçeriği Tayini

İri Agregalarda Kavkı İçeriği Tayini

4.3.1 – Kapsam
Bu deney, iri agregalarda kavkı içeriğinin tayini için bir metodu kapsar. Bu standard, çakıl veya çakıl
içeren karışık agregaya uygulanır.
Bu standardda belirtilen deney metodu, Di 63 mm ve di 4 mm olan di/Di tane büyüklüğü
aralıklarına uygulanır.
4.3.2 – Prensip
Deney, iri agregalardan oluşan deney numunesinden, kavkılar ve kavkı parçalarının el ile
ayırılmasından ibarettir. Kavkı içeriği, kavkılar ile kavkı parçalarının kütlesinin, deney numunesinin
kütlesine oranı olarak tayin edilir. Kavkı içeriği (SC), yüzde olarak ifade edilir.
4.3.3 – Cihazlar
4.3.3.1 – Deney elekleri, TS EN 933-2’ye uygun elek göz açıklığı anma büyüklüğüne sahip.
4.3.3.2 – Tava ve kapak, eleklere sıkı olarak yerleştirilebilen.
4.3.3.3 – Havalandırmalı etüv, (110±5)ºC’lik bir sıcaklığı sağlayacak şekilde termostat kontrollü cihaz.
4.3.3.4 – Terazi, tartılacak kütleyi ±% 0,1 doğruluğa kadar tartabilen ve uygun kapasitede.
4.3.3.5 – Tepsiler,
4.3.3.6 – Eleme makinası (isteğe bağlı).
4.3.4 – Deney numunesinin hazırlanması
Numune, TS EN 932-2’deki şartlara uygun olarak azaltılmalıdır.
Numune, sabit kütleyi elde etmek için, (110 ±5)ºC’de kurutulur, tartılır ve kütle Mo olarak kaydedilir. 4
mm ’den daha büyük tanelerin tamamen ayrılmasını sağlamak için numune, yeterli miktarda titreşim
uygulayarak uygun deney eleklerinde elenir. 63 mm’lik elekte kalan ve 4 mm’lik elekten geçen taneler
atılır. Deney numunesini elde etmek için gerekirse numune TS EN 932-2’ye göre tekrar azaltılır.
Deney numunesinin kütlesi M1 olarak kaydedilir. Deney numunesinin kütlesi, Çizelge 39’da belirtildiği
gibi olmalıdır.

Diğer D agrega büyüklükleri için, uygun deney numunesi kütleleri, Çizelge 39’da verilen kütlelerden
faydalanılarak bulunabilir.
Numune azaltma, minimum değerden daha büyük olan ancak önceden tayin edilen tam değere eşit
olmayan bir deney numunesi kütlesi vermelidir.
Deney, Di 2di olan her bir di/Di tane büyüklüğü aralığına uygulanır.
D > 2 d olan numuneler, önce, Di 2di olan di/Di tane büyüklüğü aralıklarına ayrılmalıdır.
4.3.5 – İşlem
4.3.5.1 – D 2d olan deney numunesi
Deney numunesinin taneleri, düz bir yüzey üzerine yayılır ve kavkılar ve kavkı parçaları, el ile ayırılır.
Kavkılar ve kavkı parçaları tartılır ve bunların kütlesi M2 olarak keydedilir.
4.3.5.2 – D > 2d olan deney numunesi
Deney numunesi, TS 3530 EN 933-1’e göre elenmek suretiyle, Di 2di olan di/Di tane büyüklüğü
aralıkları halinde ayırılır.
Her bir tane büyüklüğü aralığının kütlesi Mi olarak kaydedilir ve her bir di/Di tane büyüklüğü aralığı
kütlesinin, deney numunesi kütlesi M1’e göre yüzdesi hesaplanır ve bu değer Vi olarak kaydedilir.
M1’in %10’undan daha azına tekabül eden herhangi bir di/Di tane büyüklüğü aralığı dikkate alınmaz.
Not 1 – Gerekli görülürse, geriye kalan ve 100’den daha az tane içeren herhangi bir di/Di büyüklüğü
aralığı, deney raporuna kaydedilmelidir.

Paylaş
Comments are closed