Hazır Beton G İşaretleme

Hazır Beton G İşaretleme

Hazır betonda belgelendirme, EN 206-1 Standardına göre sistem (üretim kontrol) ve ürün tetkiki adı verilen iki aşamadan geçmektedir.

G İşareti Nedir

G İşareti, Ülkemizde CEye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

G İşareti Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

Yönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

G İşareti Örneği

G İşareti Times New Roman, minimum 5 mm yüksekliğinde siyah büyük harf ile deforme edilmeden 5/4 oranında kutu içine yazılacaktır.

G İşareti Nasıl Alınır

 

Beton, TS EN 206-1 Standardı kapsamında G Uygunluk Belgesi ne tabidir. G İşareti Yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi 1+ dır ve bu tam ürün belgelendirmesini getirmektedir.

G İşareti olmadan ürün piyasaya arz edilebilir mi

G İşareti Yönetmeliği?ne tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01.07.2010?den sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacaktır.

Eğer bir ürün G İşareti taşımadan piyasaya arz edilmişse, üretici Bakanlıkça önce uyarılır, belirtilen süre içerisinde belge alınmaz ise idari para cezası ve ürünün piyasaya arzının durdurulması gibi yaptırımlar uygulanır.

Betonda tek zorunlu belge G Belgesi

 

Artık betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur. Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda uygunluk belgesi veren kuruluşun ismini şart koşamaz.

CE ve G işareti zorunluluğu

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında 1 Temmuz?dan itibaren şantiyelerde kullanılacak tüm yapı malzemelerine CE ve G işareti zorunluluğu başladı.

İnşaat mühendisliği işlerini içeren tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen yapı malzemelerine CE ve G Standart uygulaması başladı. AB uyum mevzuatı kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 2007?de yürürlüğe giren ?Yapı Malzemeleri Yönetmeliği? gereğince, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren şantiyelerde kullanılan yapı malzemelerinde CE ve G İşareti olma zorunluluğu aranacak.

Yapı Malzemelerinde CE ve G İşareti Zorunluluğu

 

Yapı işinde kullanılacak ürünlerde CE ya da G işareti uygulaması başladı.

30.06.2010 tarih ve 17512 sayılı yazıda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınan 01.04.2010 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.10-370.03/631 sayılı yazından bahisle, CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşullarının

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) ile belirlendiği ve Yönetmeliğin 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı RG? de yayımlanarak, 01.07.2010 tarihinde mecburi uygulamaya gireceği, buna göre yapı işinde kullanılacak ürünlere ya CE ya da G işareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı belirtilmektedir.

G İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir

Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir.

Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

G İşareti ile İlgili Mevzuat Nedir

 

G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Paylaş
Comments are closed