Beton Agregaları

Beton Agregaları

Betonun yaklaşık olarak hacmen %75’ini oluşturan agregaların nitelik ve nicelikleri, betonun kalitesini ve ekonomisini büyük ölçüde etkiler. Agrega betonun iskeletini oluşturduğundan özelliklerinin kullanılmalarından önce deneylerle belirlenmesi gerekir.Ülkemizde beton agregalarında aranan özellikler TS 706 EN 12620 standardında belirlenmiştir. 2.1 Tanımlar: Agrega: Yapılarda kullanılan taneli malzeme. Agrega, doğal, yapay veya geri kazanılmış tipte olabilir. İri agrega: “D” değerinin 4 mm’den büyük veya 4 mm’ye, “d” değerinin ise 2 mm’den büyük veya 2 mm’ye eşit olduğu tane büyüklüklerindeki agregaya verilen isim. İnce agrega: “D” değerinin 4 mm’den küçük veya 4 mm’ye eşit olduğu tane büyüklüğündeki agregaya verilen isim. Çok ince malzeme: 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı. Normal agrega TS EN 1097-6’ya uygun olarak tayin edilen etüv kurusu tane yoğunluğu 2000 kg/m3 – 3000 kg/m3 arasında olan agrega. Doğal olarak sınıflandırılmış 0/8 mm’lik agrega: “D” değerinin 8 mm’den küçük veya 8 mm’ye eşit olduğu nehir kökenli doğal agregalara verilen isim. Karışık (tuvenan) agrega: İri ve ince agregaların karışımından oluşan agrega. Dolgu agregası: Çoğunluğu, 0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen ve yapı malzemelerine belirli özellikler kazandırmak amacıyla ilave edilen malzeme. Doğal agrega: Mekanik işlem dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış olan mineral kaynaklardan elde edilen agrega. Agrega tane sınıfı (büyüklüğü): Agreganın, alt (d) ve üst (D) elek göz açıklıkları cinsinden ifade edilen d/D olarak gösterilişi. di/Di Tane büyüklüğü aralığı İki eleğin büyüğünden (Di) geçen ve küçüğünde (di) tutulan agrega aralığıdır. Etüvde kurutulmuş esasta tane yoğunluğu: Bir agrega numunesinin etüvde kurutulmuş haldeki kütlesinin, taneler içindeki kapalı boşluklar ve suyun girebildiği boşluklar da dahil, suda işgal ettiği hacme oranı. Görünür tane yoğunluğu: Bir agrega numunesinin etüvde kurutulmuş haldeki kütlesinin, taneler içindeki kapalı boşluklar dahil, ancak suyun girebildiği boşluklar hariç olmak üzere, suda işgal ettiği hacme oranı. 25 Doygun ve yüzeyi kurutulmuş esasta tane yoğunluğu: Suyun girebildiği boşluklarda bulunan su ile agrega numunesinin toplam kütlesinin, taneler içindeki kapalı boşluklar ve suyun girebildiği boşluklar da dahil (eğer varsa), suda işgal ettiği hacme oranı. Su emme: Suyun, tanelerdeki boşluklara nüfuz ederek emilmesi sebebiyle, etüvde kurutulmuş agrega numunesinin kütlesinde meydana gelen artış. Sabit kütle: En az 1 saatlik (110 ±5) °C’de yapılan kurutma aralıklarında birbirlerini takip eden iki tartım arasındaki farkın, %0,1’den daha büyük farklılık göstermemesi durumudur. 2.2 Geometrik özellikler 2.2.1 Agrega tane sınıfları Dolgu malzemesi olarak kullanılan agregalar dışındaki bütün agregalar, d/D gösterilişi kullanılarak agrega tane sınıfı cinsinden belirtilmelidir. Agrega tane sınıfları, Çizelge 13’de belirtilen temel elek serisi veya temel elek serisi + seri 1 veya temel elek serisi + seri 2 sütunlarından seçilen bir elek göz açıklığı çifti kullanılarak belirtilmelidir. Seri 1 ve seri 2’den seçilen elek göz açıklık kombinasyonlarının kullanılmasına izin verilmez. Agrega tane sınıfları, 1,4’ten daha küçük bir D/d oranına sahip olmalıdır.

Paylaş
Comments are closed