Tag Archive boya g belgesi

G Belgesi Etiketi

 

Belgelendirme Sonrasında Ürüne İliştirilen G Belgesi Etiketi Bu Şekilde Olmalıdır.

g-isareti-kullanmak

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Betonda tek zorunlu belge G Belgesi

Artık betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur.

Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda uygunluk belgesi veren kuruluşun ismini şart koşamaz. Danışmanlığını Yaparak firmalara verilen belgeler  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Belgeleridir.

gisareti-gbelgesi

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

G Belgesi

g iareti- g belgesi
G İşareti Nedir?
G İşareti, Ülkemizde CEye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.
G ile İlgili Mevzuat Nedir?
G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.
G İşareti Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?
Yönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.
G İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir?
Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

G Belgesi Mevzuatı

G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.
gbelgesi

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

OLUP CE İŞARETİ TAŞIMASI MECBURİ OLMAYAN YAPI

MALZEMELERİNİN TÂBİ OLACAKLARI ULUSAL

DÜZENLEMELER HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG-15/2006-07)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Uygulama Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (89/106/EEC) 7 nci maddesinde yer alan; “uyumlaştırılmış standartlarda ve Avrupa teknik onaylarında aksi yönde hükümler bulunmaması halinde, AB’yi kuran anlaşmayla tutarlı olan ulusal mevzuata göre üretilen malzemelerin piyasaya arzına izin verilir”, hükmü gereğince, 23/6/2004 tarih ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ” ile duyurulan uyumlaştırılmış standartlara ve Avrupa Teknik Onay Organizasyonu (EOTA) tarafından yayımlanan Avrupa Teknik Onaylarına (ETA) tâbi olmayan, yapı malzemelerinin, piyasaya arz edilebilmeleri için yerine getirmeleri gereken kriterlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında bulunan ve gerek AB Komisyonu kararları ile ve gerekse “bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen” tanımı ile tutarlı olarak Bakanlıkça tespit edilen yapı malzemelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına dair Kanun’a ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yürürlüğe konulan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (89/106/EEC) belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Tebliğde geçen;

a) Güvenli Ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,

b) Uygunluk değerlendirmesi/teyidi: Yapı malzemesinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve bu Tebliğde atıfta bulunulan ulusal standartlara uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

c) Ulusal Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunların ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını

d) Komisyon: AB Komisyonunu

ifade eder.

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamına giren malzemeler arasından Ek-2 ile tespit edilenlerin, piyasaya arz edilebilmeleri için “güvenli” olduklarının teyit edilmesi halinde Ek-1’de bir örneği verilen “G” işareti ile beyan edilmesi gerekir.

(2) Ek 2’de verilen Ulusal Standartların ihtiva ettiği ürün karakteristiklerinden hangilerinin doğrudan ürün güvenliğine ilişkin olduğu, 16/7/2004 tarih ve 25524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ’e istinaden kurulan teknik alt komiteler tarafından belirlenir. TSE tarafından standartlara ek olarak yayımlanır. G işareti belirlenen bu kriterlere göre ürüne iliştirilir.

(3) G işareti, malzemelerin, Ek-2 ile listelenen ulusal standartlara uygun olarak üretildiğini, Yönetmelik dördüncü bölümde yer alan uygunluk değerlendirme prosedürlerinden ilgili olanına göre teyit edilerek, Yönetmeliğin bütün hükümlerini karşıladığını gösterir.

(4) Madde 8’de belirtildiği üzere, AB ile Türkiye arasında düzenlenmemiş alandaki karşılıklı tanıma hükmü gereği AB üyesi ülkelerden gelen bu Tebliğ kapsamındaki yapı malzemelerinin karşılıklı tanıma prensibleri çerçevesinde piyasaya arzı engellenemez.

(5) Bu tebliğ Ek-2 ile tespit edilen malzemelerden herhangi birisini kapsayan bir uyumlaştırılmış standardın yayımı halinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ Eki listede belirtilen mecburi uygulama tarihi itibariyle ilgili ürün G işaretlemesine tâbi ulusal standartlar listesinden çıkar. Yılda en az bir kere olmak üzere bu tebliğ Ek-2 liste güncellenerek yapılan revizyonun, “Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik” kapsamında bildirimi yapılır. Herhangi bir malzeme aynı anda her iki işareti birden taşıyamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Standartlar, G İşareti, Karşılıklı Tanıma Hükmü

Ulusal standartlar

MADDE6 – (1) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6’da zikredilen teknik şartnamelere tâbi olan ürünlerin piyasaya arz edilebilmeleri için CE işareti taşıması mecburidir. Söz konusu teknik şartnamelere tâbi olmayan, ancak hakkında bir ulusal standart bulunan ürünlerin piyasaya arz edilmesine ise, uyumlaştırılmış standartlarda ve Avrupa Teknik Onaylarında aksi yönde bir hüküm bulunmaması halinde izin verilir. Ancak, söz konusu ulusal standartlara göre üretilerek piyasaya arz edilen bir yapı malzemesinin, Yönetmelik Ek-III – 4.3’te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanları beraberinde bulundurması gerekir.

(2) Avrupa Birliğine üye bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere Madde 8 hükümleri uygulanır.

G İşareti

MADDE 7 – (1) Madde 6’da belirtilen ulusal standartlardan, bu Tebliğ Ek-2’de listelenenlere tâbi olan yapı malzemelerinin, öngörülen uygunluk teyit sistemi çerçevesinde, Bakanlığın bu amaçla görevlendireceği ve ayrı bir Tebliğ ile duyuracağı uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarının yapacağı teyit ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Dördüncü Bölümde belirlenen şartlara göre, piyasaya arz edilebilmesi için, bir örneği Ek-1’de verilen “G” işaretinin yanısıra Yönetmelik Ek-III.4.2 ile belirtilen hususları da Madde 6’ya ek olarak beraberinde bulundurması mecburidir. “G” işareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 12 ile işaret edilen esaslara tâbidir.

(2) Bu Tebliğ Ek-2 ile listelenen ulusal standartlar ve bunlara ileride dahil edilecek veya çıkartılacak standartlar ile bunlara ilişkin olarak hangi uygunluk teyit sisteminin uygulanacağının belirlenmesi 16/7/2004 tarih ve 25524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ” ile öngörülen Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi’nin kararları esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) AB’yi kuran Anlaşmayla tutarlı olarak AB Üyesi bir ülke ulusal mevzuatına göre üretilen malzemelerin, Ek-2 de verilen standartlardaki asgari şartları sağlaması durumunda, piyasaya arzına izin verilir. Bu amaçla bir AB üyesi ülkede, 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen prosedür çerçevesinde verilen raporlar ve uygunluk teyitleri ile asgari şartların sağlandığı kabul edilir.

(4) İthal ürünler Üçüncü bir ülkeden gelmeleri halinde, 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen kuruluşlar tarafından uygunlukları teyit edildikten sonra piyasaya arz edilebilir.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE8 – (1) Bu tebliğin işaretleme ile ilgili hükümleri AB’ye üye bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanamaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünün bu mevzuatta aranan koruma düzeyini sağlamadığı yönünde bir kanıta sahip olması halinde Bakanlık aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakip, 4703 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, ürünün piyasaya arzını engelleyebilir ve/veya piyasaya arz edilmiş ise ürünü toplatabilir.

(3) Bakanlık;

a) İthalatçı ve ana dağıtıcıyı ulusal standardın hangi karakteristiklerinin söz konusu ürünün piyasaya arzını engellediği hakkında yazılı olarak bilgilendirir,

b) Mevcut ilgili tüm bilimsel verilere dayanarak, bahse konu standart karakteristiğinin uygulanmasının kamu yararına olduğu ve daha az sınırlayıcı önlemlerin uygulanamayacağı hakkında meşru gerekçelerin varlığını kanıtlar,

c) İthalatçı ve ana dağıtıcıyı, piyasaya arzın kısıtlanması önlemi uygulamaya konulmadan en az yirmi iş günü önce görüş vermeye davet eder,

ç) Nihai kararını alırken İthalatçı ve ana dağıtıcının görüşlerini dikkate alır ve,

d) Aldığı önlemler hakkında İthalatçı ve ana dağıtıcıyı başvurabileceği itiraz yollarını da belirterek bilgilendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Teyidi ve Piyasa Gözetim ve Denetimi

Uygunluk teyidi

MADDE 9 – (1) Ek-2 liste ile belirlenen ulusal standartlara tabi ürünlerin uygunluk teyidi, 16/7/2004 tarih ve 25524 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğ ile değişik, 31/8/2003 tarih ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ kapsamında yapılacak başvuruların değerlendirilmesine göre Bakanlıkça yayımlanacak bir Tebliğ ile görevlendirildiği duyurulacak olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.

(2) Ek–2 liste kapsamındaki yapı malzemeleri ile ilgili olarak, bir AB üyesi ülkedeki bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından, Türkiye’de yürürlükte olan metotlara veya eşdeğer sayılan diğer metotlara uygun olarak yapılan deney ve muayenelerden geçen malzemenin, talep edilmesi halinde, Yapı Malzemesi Yönetmeliği hükümlerini karşıladığı kabul edilir.

(3) İhraç edilecek bir ürün için hedef AB üyesi ülkede yürürlükte bulunan kurallara göre deney ve muayeneleri yürütmek üzere onay vermek istediği kuruluşu, Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla, söz konusu ülkeye bildirir. Ülkeyle yapılacak bilgi alışverişi Müsteşarlık aracılığıyla sağlanır. Söz konusu bilgi alışverişinin tamamlanmasından sonra, belirlenen kuruluş, Bakanlık tarafından onaylanır. Şüpheye düşülmesi halinde, kanıt göstermek suretiyle, Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyonu haberdar eder.

(4) Türkiye’de veya ihracatçı üye devlette kabul edilmiş prosedürler çerçevesinde yapılmış geçerli uygunluk değerlendirmesi işlemleri tekrarlanmaz.

(5) Bu uygunluk değerlendirme işlemleri, ihracatçı üye devletin yetkili makamlarının yaptığı kontroller olabileceği gibi, bu ülkede yapılan teknik veya bilimsel analizler ile muayene ve test sonuçları da olabilir.

(6) Bakanlık, uygunluk değerlendirmesinde mükerrerliği önlemek amacıyla, teknik ve bilimsel analizler ile testlerin;

a) ihracatçı üye devletin yetkili makamlarınca onaylanmış veya,

b) Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği çatısı altında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş veya,

c) yeterliliği ve bağımsızlığı kendisince kabul edilmiş,

bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca yapılmış olması halinde, ithalatçı veya ana dağıtıcıdan söz konusu analiz ve testlerin tekrarını istemez.

(7) Kontrollerin yapıldığına ve teknik veya bilimsel raporlara dair belgeler, ithalatçı veya ana dağıtıcının yanısıra, ihracatçı üye devletin yetkili kuruluşlarından da temin edilebilir.

Piyasa gözetim ve denetimi

MADDE 10 – (1) “G” işareti ile piyasaya arz edilen ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetiminin yerine getirilmesinde, 23/6/2004 tarih ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri geçerlidir. Ek-2’de belirtilen standartlar kapsamındaki ürünlerin G işareti taşıması halinde, söz konusu Tebliğ Madde 6/a da istenen belgeleri karşıladığı kabul edilir. Ek-2 dışında kalan malzemeler için de madde 6/b ye göre değerlendirme yapılır.

(2) Bakanlık, bir ürünün eş değer koruma düzeyini taşımadığı ya da riskli olduğu yönünde bir şüphe duyduğu takdirde, gerekli bilgileri sağlamak üzere, değerlendirmeye başlamadan önce ürünün ithalatçısı veya ana dağıtıcısıyla temasa geçer.

(3) İthalatçı veya ana dağıtıcı, ürünün uygunluğunu gösteren teknik bilgi ve belgeleri talebi halinde Bakanlığa sunar. Bu bilgi ve belgeler, diğerlerinin yanısıra, ihracatçı üye devlet makamlarının vermiş olduğu yazılı bir onay olabileceği gibi, bu devletin ulusal mevzuatının ilgili hükümleri veya referans numaraları da olabilir.

(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler kendisince anlaşılamayacak, çevirisi güç ve mali açıdan külfetli yabancı bir dilde kaleme alınmış ve Türkçe çevirisi ürünün eş değer koruma düzeyini sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesinde mutlaka gerekli ise, zikredilen belgelerin istenen bölümlerini açıkça belirterek, tercümesini talep edebilir. Bakanlık, ithalatçı veya ana dağıtıcının kendisine sağladığı tercüme edilmiş metinleri kabul eder. Ancak, Bakanlık, ilgili kanun hükümleri gerektiriyorsa veya bu belgelerin çevirisinin güvenilirliğinden şüphe duyuyorsa noter veya başka bir yetkili merci tasdikli tercüme talep edebilir.

(5) Bakanlık, ithalatçı veya ana dağıtıcıdan, gerektiğinde ürünün bir örneğini veya ürünün miktar ve taşıdığı potansiyel risklerle orantılı olmak kaydıyla birden fazla örneğini talep edebilir.

(6) Bakanlık, temasa geçtiği ithalatçı veya ana dağıtıcıya, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmesi, gerekiyorsa tercüme ettirmesi ve numunenin teslim edilmesi için en az yirmi iş günü süre tanır. Bu süre, 4703 sayılı Kanun hükümlerinin gerektirdiği acil önlemlerde dikkate alınmayabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2008 tarihinden itibaren mecburi olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğin mecburi uygulanmadığı süre zarfında, Ek-2 ile belirlenen ulusal standartlara tabi ürünler, TSE işareti veya Madde 8’e göre görevlendirilecek olan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca verilen “G” uygunluk belgesine istinaden iliştirilen “G” işaretini taşımak suretiyle piyasaya arz edilebilirler.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

G Belgesi Hangi Ürünlere Zorunludur?

beton-g belgesiYönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

G Belgesi Kapsamına Giren Başlıca Standartlar

G İşaretlemesine Tâbi Ulusal Standartlar

Sıra No Standart No. Ulusal Standart Tanımı
1. TS 10 Borular ve Bağlantı Parçaları (Pis Su İçin, Dökme Demir)
2. TS 14 Borular, Bağlantı Parçaları ve Kapakları – Lamel Grafitli Dökme Demir – Basınçlı Su Şebekeleri İçin
3. TS 15 EN 1213 Vanalar – Binalarda kullanılan – İçme suyu temini için bakır alaşımlı stop vanalar – Deneyler ve özellikler
4. TS 21 Çimento-Beyaz Portland
5. TS 25 Tras
6. TS 39 TS 39/T1-T2 Boyalar-Organik Çözücü Esaslı-Son Kat
7. TS 73 EN 13226 Ahşap yer döşemesi – Lamba ve /veya zıvanalı masif parke elemanları
8. TS 91 Tutkallar-Hayvansal-Ahşap Malzemenin Yapıştırılmasında Kullanılan
9. TS 92 Soğuk Kazein Yapıştırıcı-Ahşap Malzemenin Yapıştırılmasında Kullanılan
10. TS 93 Yapıştırıcılar-Sentetik Reçineli(Fenolik ve Aminoplastik) Rutubete Dayanıklı (MR) Ahşap Malzemeler İçin
11. TS 102 EN 512 Elyaflı Çimento- Basınçlı Borular ve Birleşim Parçaları
12. TS 103 Asfaltlı Çatı Örtülerinde Kullanılan Astar
13. TS 104 Kömür Katranı Zifti İle Yapılan Çatı Örtüleri Astarı
14. TS 105 Asfalt-Çatı Örtülerinde Kullanılan
15. TS 106 Kömür Katranı Zifti-Çatı Örtüleri ile Rutubet ve Su Yalıtımı İçin Kullanılan
16. TS 13047 :2003 TS 13047 /T1
Bitümlü Örtüler-Eğimli Çatı Kaplama Malzemeleri Altında Kullanılan
17. TS 112 EN 12970
Su yalıtımı için mastik asfaltlar – Tarifler, özellikler ve deney yöntemleri
18. TS 113 Çatı Örtülerinde Kullanılan Koruyucu Asfalt Emülsiyonları
19. TS 202 Seramik karolar – Çini karolar
20. TS 274-1 EN 1452-1 Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu İçin- Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVCU)
Bölüm 1: Genel
21. TS 274-2 EN 1452-2 Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu İçin- Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVCU)
Bölüm 2: Borular
22. TS 274-3 EN 1452-3 Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu İçin- Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVCU)-
Bölüm 3: Ekleme Parçaları
23. TS 274-4 EN 1452-4 Plastik Boru Sistemleri- İçme ve Kullanma Suyu İçin- Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (PVCU)
Bölüm 4: Vanalar ve Yardımcı Ekipman
24. TS 275-1 EN 1329-1 TS 275-1 EN 1329 1 Plastik Boru Sistemleri- Bina İçi Atık Suların (PVC-U) Yapılmış- Bölüm 1: Borular Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri
25. TS 306 Temellerde ve Düşey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yalıtımında Kullanılan Asfalt
26. TS 307 Zemin Kotu Üstünde ve Altında Kalan Yüzeylerde Su Yalıtımı Yapılmasında Kullanılan Bitümlü Harç
27. TS 347 EN 572-4 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller –
Bölüm 4: Çekme düz cam
28. TS 366 TS 366/T1-T2 Hela Yıkayıcıları-Basınçlı
29. TS EN 274-1 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları –
Bölüm 1 : Özellikler
30. TS EN 274-2 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları –
Bölüm 2 : Deney yöntemleri
31. TS EN 274-3 Sıhhî tesisatlarda kullanılan atık bağlantı parçaları –

Bölüm 3 : Kalite kontrol
32. TS 418-2 EN 12201-2 Plâstik boru sistemleri – İçme ve kullanma suyu için – Polietilen(PE) Bölüm 2 – Borular
33. TS 418-3 EN 12201-3 Plâstik boru sistemleri – İçme ve kullanma suyu için – Polietilen (PE) – Bölüm 3: Ekleme parçaları
34. TS 418-4 EN 12201-4 Plastik Boru Sistemleri-İçme ve Kullanma Suyu İçin-Polietilenden (PE)-Bölüm 4: Vanalar
35. TS 437 Asbestli Çimento Basınçsız Pis Su ve Yağmur Suyu Boruları ile Boru Özel Parçaları
36. TS 457 TS 457 ISO 5996 Vanalar Sürgülü-Dökme Demirden
37. TS 516 Vanalar – Çelik (Döküm ve Diğer) – Sürgülü
38. TS 537 Çimentolu Kerpiç Bloklar – Duvarlar İçin
39. TS 538 TS 538/T1 Çakma Kapı Kanatları
40. TS 539 TS 539/T1 Ahşap Kapı Kanatları-Tablalı (Aynalı), Camlı, Tablalı ve Camlı
41. TS 544 TS 544/T1-T3 Banyo Küvetleri ve Duş Tekneleri – Dökme Demirden
42. TS 549 Valfler-Geri Tepmeli (Çek Valfler)-Su Tesisatı İçin
43. TS 579 TS 579/T1 Valfler ve Bağlantı Parçaları (Kalorifer Radyatörleri İçin)
44. TS 605 TS 605/T1-…T4 Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)
45. TS 624-1 EN 649 Elastik Yer Döşemeleri-Polivinilklorürden (PVC)-Homojen ve Heterojen-Özellikler
46. TS 624-2 EN 654 Elastik Yer Döşemeleri-Polivinilklorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar-Özellikler
47. TS 655 Trafik İşaretleri Boyası
48. TS 675 TS 675/T1-T3 Prese Ahşap Kapı Kanatları
49. TS 799 Alaturka Hela Taşları (Seramik ve Dökme Demirden)
50. TS 806 TS 806/T1 Ahşap İç Kapı Kasaları
51. TS EN 10056-1 Yapı çelikleri – L profiller ve köşebentler – Bölüm 1: Boyutlar
52. TS EN 10056-2 Yapı çelikleri – L profiller ve köşebentler – Bölüm 2: Şekil ve boyut toleransları
53. TS 910 Çelik I-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş
54. TS 911 EN 10055 Sıcak haddelenmiş yuvarlak köşeli çelik T profiller – Boyutlar, şekil ve boyut toleransları
55. TS 912 TS 912/T1-T2 Çelik U-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş Yuvarlak Köşeli
56. TS 913 TS 913/T1 Çelik Z-Profilleri-Sıcak Haddelenmiş, Yuvarlak Köşeli
57. TS 924 TS 924/T1 Çelik Şeritler (Soğuk Haddelenmiş)
58. TS 1081 EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler
59. TS 1082 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları
60. TS 1083 Yol Üst Yapılanlarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları
61. TS 1084 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Katranlar
62. TS 1250 Ağaç Kaplama Levhaları-Kesme Kaplama
63. TS 1260 Taşıyıcı Döşeme Tuğlaları (Statik Çalışmaya Katılan)
64. TS 1290 Çelik Şeritler (Sıcak Haddelenmiş)
65. TS 1478 EN 124 Taşıt ve Yaya Trafiğine Maruz Alanlardaki Izgara Takımları ve Bakım Rögarı Kapama Elemanları-Tasarım Şartları, Tıp Deneyleri, İşaretleme, Kalite Kontrol
66. TS 1479 Yağmur Suyu Izgara Takımları
67. TS 1480 Çamur Kapanları ve Yağmur hunileri (Yağmur Suyu Izgara takımları ve kanalizasyon Baca kapakları İçin)
68. TS 1899 EN 640 Basınçlı Borular-Birleşim ve Birleşim Özel Parçaları-Betonarme ve Tel Hasır Donatılı-Gömleksiz
69. TS 1905 TS 1905/T1 Hazır (Prefabrike) Ahşap Kapılar
70. TS 2191 Asfaltlı Cam Tülü Yalıtım Pestili
71. TS 2747 Pisuarlar (Seramikten)
72. TS 2748 TS 2748 /T1,T2,….T5 Bideler (Seramikten)
73. TS 2749 Kurnalar (Seramikten)
74. TS 2750 Duş Tekneleri-Seramikten
75. TS 2821 Hidrantlar
76. TS 2988 Asfaltlı Cam Dokuma Yalıtım Pestili
77. TS 2989 Asfaltlı Metal Folyo Yalıtım Pestili
78. TS 3078 TS 3078/T1 Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su Tutucu Contalar
79. TS 3145 TS 3145/T1-T2 Lanslar-Yangın Hortumları İçin
80. TS 3147 TS 3147/T1-T2 Valfler-Konik Sürgülü (Basınçlı Su Tesisatı İçin)
81. TS 3148 TS 3148/T1-T2 Küresel Vanalar- Genel Amaçlı Sıvı ve Gazlar (Yanıcı Gazlar İçin Hariç) İçin
82. TS 3505 TS 3505/T1 Önyapımlı Betonarme Kanalet Eyerleri
83. TS 3531 TS 3531/T1 Önyapımlı Betonarme Kanaletler
84. TS 3540 Önyapımlı Betonarme Kanalet Sızdırmazlık Contaları
85. TS 3683 Önyapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları
86. TS 3721 TS 3721/T1:2006 Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton İçin
87. TS 3812 ISO 4997 Yassı Çelik Mamuller-Yapı Kalitesinde-Soğuk Haddelenmiş Çelik Levha
88. TS 3941 Alaşımsız Takım Çelikleri
89. TS 4046 Hazır Duvar Panelleri- Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Boşluklu
90. TS 4047 Hazır Döşeme ve Çatı Plakları-Hafif Agregalı Betondan Yapılmış, Donatılı
91. TS 4067 Merdiven Basamakları- Betondan Yapılmış, Hazır
92. TS 4355 TS 4355/T1-T2 Cam Elyafı ile Takviyeli Plastik Borular ve Bağlantı Parçaları
93. TS 4559 TS 4559/T1-T2 Beton Çelik Hasırları
94. TS 4562 TS 4562/T1 Fabrika Tuğlaları- Duvarlar İçin- Klinker Tuğla
95. TS 4824 Yüksek Alüminalı Refrakter Tuğlalar- Genel Maksatlı
96. TS 4825 Silika Refrakter Tuğlalar- Genel Maksatlı
97. TS 4826 Şamot ve Sömi-Silika Refrakter Tuğlalar- Genel Maksatlı
98. TS 5027 Manyezit refrakter tuğlalar – Genel amaçlı
99. TS 5028 Manyezit-Krom ve Krom Manyezit Refrakter Tuğlalar-Genel Maksatlı
100. TS 5231 Manyezit-Krom Refrakter Tuğlalar-Çimento Döner Fırınlarında Kullanılan
101. TS 5288 Silika Refrakter Tuğlalar – Kok Fırınlarında Kullanılan
102. TS 5410 Şamot ve Yüksek Alüminalı Refrakter Tuğlalar – Çimento Döner Fırınlarında Kullanılan
103. TS 5679 Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton İçin-Alaşımlı, Sıcak Haddelenmiş veya Sıcak Haddelenmiş İşlem
104. TS 5680 GÇeölik üDemetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin
105. TS 7847 TS 7847/T1-T2 Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama sistemleri
106. TS 8656 Vernikler – Vinil Klorür Reçine Esaslı
107. TS 8657 Vernikler – Ftalik Reçine Esaslı
108. TS 8693 Vernikler- Yağ Esaslı
109. TS 8694 Vernikler-Akrilik Reçine Esaslı
110. TS 8750 Vernikler-Anakardiyum Reçine Esaslı
111. TS 8751 Vernikler-Aminoalkid Reçine Esaslı
112. TS 9128 Borular- Sert PVC’den, Drenaj İçin
113. TS 10157 TS 10157 /T1- Çimento- Sülfatlara Dayanıklı
114. TS 10284 TS 10284 /T1 Boyalar-Astar-Anakardiyum Reçine Esaslı
115. TS EN 10025-3 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri – Bölüm 3: Normalize edilmiş/normalize edilirken haddelenmiş, ince taneli, kaynak edilebilir yapı çeliklerinin teknik teslim şartları
116. TS 10556 TS 10556 /T1 Boyalar-Aminoalkid Reçine Esaslı-Parlak
117. TS 11376 TS 11376 /T1 Boyalar-Astar-Vinil Klorür Reçine Esaslı
118. TS 11377 TS 11377 /T1 Boyalar-Vinil Klorür Reçine Esaslı
119. TS 11589 Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Katranlı
120. TS 11590 TS 11590 /T1- T3 Boyalar-Epoksi Reçine Esaslı-Çelik Yapılarda Kullanılan
121. TS 11604 Vernikler-Selülozik Esaslı
122. TS 11650 TS 11650 /T1-T2 Boyalar-Ftalik Reçine Esaslı
123. TS 11651 TS 11651 /T1-T2 Astar Boya ve Macun-Yağ Reçinesi Esaslı
124. TS 11755-1 Plastik Boru Ekleme Parçaları- polipropilenden (PP) Polipropilen Basınçlı Borularda Kullanılan
125. TS 11757-1 EN 1852-1
ÖZELLİK
Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız- Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-
Bölüm 1: Borular Ekleme Parçaları ve Sistemin Özellikleri
126. TS 11757-2 EN 1852-2
KURAL
Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız- Yer Altı Drenaj ve Pis Su Sistemlerinde Kullanılan-Polipropilen (PP)-
Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi Kılavuzu
127. TS 11798 Metal Saclar-Genişletilmiş Gözenekli Çelik Levhalar-Genel Amaçlar İçin
128. TS 11918 Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak vidalı-mm adımlı-çekici(çekilen bağlantısındaki
çekme kancası ve gergi tertibatı için
129. TS 11919 Bağlama elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak vidalı-7 mm adımlı-çekici(çekilen bağlantısındaki
çekme kancası ve gergi tertibatı için
130. TS 12429 Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Uzun Memeli-Ayar İçin
131. TS EN 200
TS EN 200 /T1
Sıhhi Tesisat Armatürleri-Anma Boyutu 1/2 Anma Basıncı PN 10 ve Minumum İşletme Basıncı 0,05 MPa
(0,5 Bar) Olan Musluk ve Bataryaların Genel Teknik Özellikleri
132. TS EN 206-1 TS EN 206-1/T1-A1-A2
Beton-Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
133. TS EN 301 TS EN 301/T1 Yapıştırıcılar-Fenolik ve Amino Plastik- Yüke Dayanımın Gereli Olduğu Ahşap Yapılar İçin-Sınıflandırma ve Performans Özellikleri
134. TS EN 572-5 Yapılarda Kullanılan Cam-Temel Ürünler-Bölüm 5: Desenli Cam
135. TS EN 572-6 Cam-Yapılarda Kullanılan Temel Ürünler-Bölüm 6: Telli Desenli Cam
136. TS EN 651 TS EN 651/A1 Elastik Yer Döşemeleri-Polivinilklorürden (PVC)-Köpük Altlıklı-Özellikler
137. TS EN 653 Elastik Yer Döşemeleri-Polivinilklorürden (PVC)-Genleştirilmiş-Özellikler
138. TS EN 816 Sıhhi Tesisat Armatürleri Musluk ve Bataryalar-Otomatik Kapanan-PN 10
139. TS EN 817 TS EN 817/T1 Sıhhi Tesisat Armatürleri-Mekanik Karıştırıcılı Açma Kapama Tertibatına Sahip (PN 10) Bataryaların Genel Teknik Özellikleri
140. TS EN 1871 Yol İşaretleme Malzemeleri- Fiziksel Özellikler
ÖZELLİK
141. TS ISO 7411 Altıköşe Başlı Civatalar-Yüksek Mukavemetli Çelik Konstrüksiyonlar İçin, Geniş Anahtar Ağızlı (Vida Dişi
Uzunlukları TS ISO 888′e Uygun)-Mamul Kalitesi C-Mukavemet Sınıfları 8.8 ve 10.9
142. TS ISO 7412 Altıköşe Başlı Civatalar-Yüksek Mukavemetli Çelik Konstrüksiyonlar İçin, Geniş Anahtar Ağızlı (Vida Dişi
Uzunluğu Kısa)-Mamul Kalitesi C-Mukavemet Sınıfları 8.8 ve 10.9
143. TS 5808 Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları
144. TS 7234 Polistiren Karolar-İç Mekan Duvar ve Tavanları İçin
145. TS 10288 EN 572-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 2: Yüzdürme (float) cam
146. TS 8360 Asbestli Çimento Sıhhi Tesisat Boruları-Binalarda Kullanılan
147. TS 5281 Refrakter tuğlalar-Kısım 6: Oksijen Konverterlerinde kullanılan bazik tuğlalar-boyutlar
148. TS 5535 Şamot ve sömi-silika refrakter tuğlalar-Kazanlarda kulanılan
149. TS 9914 TS 9914/T1 Çelik Kütükler, Kare Keşitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar İçin)
150. TS 12433 Civatalar-İnceltilmiş Gövdeli
151. TS 2171 EN 1401-1 Plastik Boru Sistemleri-Basınçsız Yer Altı Drenaj ve Pis Su İçin-Plastikleştirici Katılmamış Plivinilklorürden(PVC-U) Yapılan-Bölüm 1: Borular, Ekleme Parçaları ve Sistem Özellikleri
152. TS 7232 Boru Biçiminde Lifli Isı Yalıtım Malzemesi
153. TS 64-4 EN 622-4 Lif Levhalar-Özellikler-Bölüm 4: Yumuşak Levhaların Özellikleri
154. TS 64-5 EN 622-5
Lif Levhalar-Özellikler-Bölüm 5: Kuru İşlem Levhalarının (MDF) Özellikleri
155. TS 4645 EN 636 Kontrplâk – Özellikler
156. TS 1047 Kontrtablalar-Genel Amaçlar İçin- Soyma Plakalı
157. TS 431 Cıvatalar, Ahşap İçin – Altıköşe Başlı
158. TS EN ISO 15482 Cıvatalar-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan-Yıldız Tornavida Yuvalı, Havşa Düz Başlı
159. TS 1027 Cıvatalar (Tırtıllı Başlı Metrik Vidalı)
160. TS 1031 Düşmeyen rondelalı cıvatalar – Normal vidalı
161. TS 1032 Cıvatalar (Kelebek Başlı, Metrik Vidalı)
162. TS 1033 Civatalar-Ankraj İçin, Metrik Vidalı
163. TS 1034 Civatalar-Taş ve Beton İçin-Metrik Vidalı
164. TS 1036 Cıvatalar – Delik Başlı, Metrik
165. TS EN ISO 15481 Cıvatalar-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan-Yıldız Tornavida Yuvalı, Bombe Başlı
166. TS EN ISO 15483 Cıvatalar-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan-Yıldız Tornavida Yuvalı, Havşa Mercimek Başlı
167. TS 1024 Vidalı pimler, metrik vidalı
168. TS 12430 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı
169. TS 12431 Altıköşe Başlı Civatalar-Küçük Anahtar Ağızlı, Kısa Memeli, Konik Uçlu-Ayar İçin
170. TS 12434 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Yüksek Mukavemetli-Geniş Anahtar Ağızlı- Çelik Konstrüksiyonlar İçin
171. TS EN ISO 4014 Altıköşe başlı cıvatalar – Mamul kalitesi A ve B
172. TS EN 24015 Altıköşe Başlı Civatalar-Mamul Kalitesi B-İnceltilmiş Gövdeli (Gövde Çapı, Bölüm Dairesi Çapına
Yaklaşık Eşit)
173. TS EN ISO 4017 Altıköşe başlı vidalar- Mamul Kalitesi A ve B
174. TS EN ISO8676 Altıköşe başlı vidalar – Metrik, ince adımlı – Mamul kalitesi A ve B
175. TS EN ISO 8765 Altıköşe başlı cıvatalar – Metrik, ince adımlı – Mamul kalitesi A ve B
176. TS 432-3 EN ISO 1481 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 3: Silindir Başlı- Düz Tornavida Kanallı
177. TS 432-4 EN ISO 1483 Cıvatalar-Sac Cıvataları-Bölüm 4: Havşa Mercimek Başlı (Oval, Genel Baş Stili)-Düz Tornavida Kanallı
178. TS 432-5 EN ISO 7050 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 5: Havşa Düz Başlı (Genel Baş Stili )- Yıldız Tornavida Yuvalı
179. TS 432-6 EN ISO 1482 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 6: Havşa Başlı (Genel Baş Stili)- Düz Tornavida Kanallı
180. TS 432-7 EN ISO 7051 Cıvatalar-Sac Cıvataları-Bölüm 7: Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida Yuvalı
181. TS 432-8 EN ISO 7049 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 8: Bombe Başlı- Yıldız Tornavide Yuvalı
182. TS 432-9 EN ISO 1479 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 9: Altıköşe Başlı
183. TS 432-10 EN ISO 2702 Cıvatalar- Sac Cıvataları- Bölüm 10: Çelik-Isıl İşlem Uygulanmış- Mekanik Özellikler
184. TS 432-11 Cıvatalar-Kılavuzlu Sac Cıvataları-Bölüm 11: Altı Köşe Başlı, Düz Tornavida Kanallı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler
185. TS 432-12 Cıvatalar-Kılavuzlu Sac Cıvataları-Bölüm 12: Yıldız Tornavida Yuvalı-Boyutlar, Özellikler ve Deneyler
186. TS 12435 Altıköşe Başlı Civatalar-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu
187. TS 1020 TS 1020/T1 Cıvatalar – Mercimek Başlı, Silindir Başlı ve Bombe Başlı – Metrik Vidalı
188. TS 1022 Civatalar – Kare Başlı ve Çekiç Başlı – Metrik Vidalı (Genel Maksatlar İçin)
189. TS 1023-1 Cıvatalar-Bölüm 1: Havşa-Düz Başlı, Tornavida Kanallı
190. TS 1023-2 Cıvatalar-Bölüm 2: Havşa-Mercimek Başlı
191. TS 1023-3 Cıvatalar-Bölüm 3: Havşa-Düz Başlı-Kare Boyunlu
192. TS 1023-4 Cıvatalar-Bölüm 4: Havşa-Düz Başlı, Tırnaklı
193. TS 1023-5 EN ISO 2009 Cıvatalar-Bölüm 5: Havşa, Düz Başlı, Tornavida Kanallı (Genel Baş Stili)-Mamul Kalitesi A
194. TS 1023-6 EN ISO 2010 Civatalar-Bölüm 6: Mercimek Başlı (Genel Baş Stili) – Tornavida Kanallı-Mamul Kalitesi A
195. TS 1023-7 EN ISO 7046-1 Cıvatalar-Bölüm 7: Havşa-Düz Başlı (Genel Baş Stili) Yıldız Tornavida Yuvalı Tip H ve Tip Z-Mamul Kalitesi A- Çelik Mukavemet Sınıfı 4.8
196. TS 1023-8 EN ISO 7046-2 Cıvatalar-Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı
197. TS 1023-9 EN ISO 10642 Cıvatalar-Bölüm 9: Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı
198. TS 1028 Civatalar-Kaldırma Amaçlı, Halka Başlı, Metrik Vidalı
199. TS 1035 Civatalar-Merkez Cıvatası-Yaprak Yaylar İçin, Metrik Vidalı
200. TS 1026-2 EN 4034 Altıköşe somunlar – Mamul kalitesi C
201. TS 1026-3 EN 4033 Altıköşe somunlar, stil 2 – Mamul kalitesi A ve B
202. TS 1026-4 EN 4035 Altıköşe ince somunlar (Pahlı) – Mamul kalitesi A ve B
203. TS 1026-5 EN 4036 Altıköşe ince somunlar (Pahsız) – Mamul kalitesi B
204. TS 1026-6 Bağlama Elemanları-Somunlar Altıköşe-Kısım: 6 İnce Metrik Normal Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B
205. TS 1026-7 ISO 4166 Altıköşe Somunlar-Mamul Kalitesi F- Hassas İşlerde Kullanılan
206. TS 1026-8 EN 4032 Altıköşe somunlar, stil 1 – Mamul kalitesi A ve B
207. TS 1026-1 Bağlama Elemanları-Somunlar-Kısım-1 Terimler ve Tarifler
208. TS 1026-20 Bağlama Elemanları-Somunlar Altıköşe Kısım: 20-Metrik Yuvartılmış Trapez-Normal Adımlı-Mamul Kalitesi B
209. TS 1026-21 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım: 21-Kalın Metrik Yuvarlatılmış Trapez-Normal Adımlı Küresel Oturma Yüzeyli-Mamul Kalitesi A
210. TS 1026-33 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe, Kısım: 33-İnce Metrik-İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B
211. TS 1026-50 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım: 50 Taçlı-Metrik- Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B
212. TS 1026-51 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköse-Kısım 51 Taçlı-İnce Metrik-Normal ve İnce Adıımlı-Mamül Kalitesi A ve B
213. TS 1026-52 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım: 52 Taçlı-İnce-Metrik Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B (Eski Tip)
214. TS 1026-60 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım 60-Kanallı Metrik Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A
215. TS 1026-61 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım: 61-Kanallı-İnce-Metrik Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A
216. TS 1026-62 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım: 62-Kanallı, İnce-Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A (Eski Tip)
217. TS 1026-73 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım: 73 Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı Mukavemet Sınıfı 5,6,8,10 and 12 Product Grades A and B
218. TS 1026-75 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım:75-Metrik-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı, Stil 1- Mukavement Sınıfı 5,6,8 ve 10 – Mamul Kalitesi A ve B
219. TS 1026-76 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım:76-Metrik-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı, Stil 2-Mukavemet Sınıfı 9 ve 12-Mamul Kalitesi A ve B
220. TS 1026-77 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 77 Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Metal Olmayan Emniyet Elemanlı Şapkalı-Mukavemet Sınıfı 5,6,8 ve 10-Mamul Kalitesi A ve B
221. TS 1026-81 Bağlama-Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım:81-Flanşlı, Metrik-Emniyetli, Tamamı Metal -Mukavement Sınıfı 8,9,10 ve 12-Mamul Kalitesi A
222. TS 1026-82 EN ISO 7719 Altıköşe somunlar – Kendinden emniyetli – Tamamı metal, stil 1 – Mukavemet sınıfı 5, 8 ve 10
223. TS 1026-83 Bağlama-Elemanları-Somunlar- Altıköşe-Kısım:83-Metrik Emniyetli Tamamı Metal, Stil 2-Mukavemet Sınıfı 9-Mamul Kalitesi A ve B
224. TS 1026-90 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım: 90-Faturalı-Metrik Vidalı ve Metrik Yuvarlatılmış Trapez Vidalı-İnce Adımlı-Mamul Kalitesi B
225. TS 1026-91 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Kısım 91 Faturalı-Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A-Kaynak Edilerek Kullanılan
226. TS 1026-92 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköse Kısım 92 Faturalı Metrik-Normal Adımlı Kalınlık 1,5 d-Mamül Kalitesi A
227. TS 1026-100 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım 100-Bombeli Metrik Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A
228. TS 1026-101 Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe Kısım: 101-Şapkalı-Metrik-Normal ve İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B
229. TS 1026-30 EN ISO 8675 Altıköşe ince somunlar (pah kırılmış) – Metrik, ince adımlı – Mamul kalitesi A ve B
230. TS 1026-31 EN ISO 8673 Altıköşe somunlar- Stil 1 – Metrik ince adımlı – Mamul kalitesi A ve B
231. TS 1026-32 EN ISO 8674 Altıköşe somunlar, stil 2 – Metrik, ince adımlı – Mamul kalitesi A ve B
232. TS 1026-40 ISO 4775 Altıköşe Somunlar-Mamul Kalitesi B-Mukavemet Sınıfı 8 ve 10-Geniş Anahtar Ağızlı-Yüksek Mukavemetli-Bağlantılar İçin
233. TS 1026-41 ISO 7413 Altıköşe Somunlar-Mamul Kalitesi A ve B Mukavemet Sınıfı 5,6 ve 8 Sıcak Daldırma İle Galvenizlenmiş (Büyük Ölçüde Kılavuz Çekilmiş) Konstrüksiyon Bağlantıları İçin
234. TS 1026-42 ISO 7414 Altıköşe Somunlar-Stil 1-Geniş Anahtar Ağızlı-Mamul Kalitesi B-Mukavemet Sınıfı 10-Konstrüksiyon Bağlantıları İçin
235. TS 1026-74 EN ISO 10511 Altı Köşe Başlı İnce Somunlar- Kendinden Emniyetli, (Metal Olmayan Emniyet Elemanlı)
236. TS 1026-78 EN 1663 Altı köşe Somunlar – Flânşlı – Metal olmayan emniyet elamanlı
237. TS 1026-80 EN ISO 10513 Altı Köşe Somunlar- Kendinden Emniyetli, Tamamı Metal ,Stil 2 – Metrik İnce Adımlı- Mukavemet sınıfı 8,10 ve Mukavemet Sınıfı 8, 10 ve 12
238. TS 1026-84 EN ISO 7042 Altı Köşe Başlı Somunlar- Kendinden Emniyetli – Tamamı Metal, Stil 2 – Mukavemet Sınıfı 5,8, 10 ve 12
239. TS 1026-43 ISO 7417 Altı Köşe Somunlar-Stil 2-Mamul Kalitesi A-Mukavemet Sınıfı 9-Sıcak Daldırma İle Galvanizlenmiş (Büyük Ölçüde Kılavuz Çekilmiş) Konstrüksiyon Bağlantıları İçin
240. TS 1025 Saplamalar Metrik
241. TS 1029 Saplamalar-Parçalara Kaynak Edilen, Metrik Vidalı
242. TS 1030 Tapalar-Metrik-İnce Vidalı
243. TS 2337-1 EN ISO 2338
ÖZELLİK
Pimler- Silindirik- Sertleştirilmemiş Çelikten ve Ostenitik Paslanmaz Çelikten
244. TS 2337-2 EN ISO 8733 Pimler- Silindirik- İçi Vida Dişli- Sertleştirilmemiş Çelikten veya Ostenitik Paslanmaz Çelikten
245. TS 2337-3 EN ISO 8734 Pimler- Silindirik- Sertleştirilmiş Çelikten veya Martensitik Paslanmaz Çelikten (Tespit Pimleri)
246. TS 2337-4 EN ISO 8735 Pimler- Silindirik- İçi Vida Dişli- Sertleştirilmiş Çelikten veya Martensitik Paslanmaz Çelikten
247. TS 2337-5 EN 22339 Pimler- Konik- Sertleştirilmemiş
248. TS EN ISO 15480 Civatalar-Deliğini ve Vida Dişini Kendi Açan-Altıköşe Başlı, Rondelalı
249. TS EN ISO 4016 Altıköşe başlı cıvatalar – Mamul kalitesi C
250. TS EN ISO 4018 Altıköşe başlı vidalar– Mamul kalitesi C
251. TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar-Alıştırmalı-Çelik Konstrüksiyonlar İçin-Somunlu veya Somunsuz
252. TS 2337-6 EN 28736 Pimler- Konik- İçi Vida Dişli- Sertleştirilmemiş
253. TS 2337-7 EN 28737 Pimler- Konik- Dışı Vida Dişli- Sertleştirilmemiş
254. TS 2337-8 Pimler- Konik- Dışı Kısmi Vida Dişli
255. TS 2337-9 EN ISO 8739 Pimler- Yivli- Uçlu Uzunluğu Boyunca Yiv Açılmış
256. TS 2337-10 EN ISO 8740 Pimler- Yivli- Pahlı- Uzunluğu Boyunca Yiv Açılmış
257. TS 2337-11 EN ISO 8741 Pimler- Yivli- Uzunluğu Yarısına Kadar Tersine Konik Yiv Açılmış
258. TS 2337-12 EN ISO 8742 Pimler- Yivli- Uzunluğun Üçte Biri Kadar Ortada Yiv Açılmış
259. TS 2337-13 EN ISO 8743 Pimler- Yivli- Uzunluğun Yarısı Kadar Ortada Yiv Açılmış
260. TS 2337-14 EN ISO 8744 Pimler- Yivli- Uzunluğu Boyunca Konik Yiv Açılmış
261. TS 2337-15 EN ISO 8745 Pimler- Yivli Uzunluğun Yarısına Kadar Konik Yiv Açılmış
262. TS 2337-16 EN ISO 8746 Pimler- Yivli- Yuvarlak Başlı
263. TS 2337-17 EN ISO 8747 Pimler- Yivli- Havşa Başlı
264. TS 2337-18 Pimler- Yivli- Ucu Bombeli- Uzunluğun Yarısına Kadar Yiv Açılmış
265. TS 2337-19 EN ISO 8748 Pimler- Yay Tipi- Düz Sarımlı- Ağır Hizmet İçin
266. TS 2337-20 EN ISO 8750 Pimler- Yay Tipi- Düz Sarımlı- Genel Hizmetler İçin
267. TS 2337-21 EN ISO 8751 Pimler- Yay Tipi- Düz Sarımlı- Hafif Hizmet İçin
268. TS 2337-22 EN ISO 8752 Pimler- Yay Tipi- Düz- Açık Ağızlı- Ağır Hizmet İçin
269. TS 2337-23 EN ISO 13337 Pimler- Yay Tipi- Düz- Açık Ağızlı- Hafif Hizmet İçin
270. TS EN 755-1 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller
Bölüm 1:Teknik Muayene ve Teslim Şartları
271. TS EN 755-2 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller
Bölüm 2: Mekanik Özellikler
272. TS EN 755-3 Alüminyum ve Alüminyum Alışımları-Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller-
Kısım 3: Yuvarlak Çubuklar, Boyut ve Toleransları
273. TS EN 755-4 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller-
Bölüm 4:Kare Kesitli Borular, Boyut ve Şekil Toleransları
274. TS EN 755-5 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-Ekstrüzyon Telli Çubuk/Çubuk Boru ve Profil-Bölüm 5: Dikdörtgen
Kesitli Çubuklar, Boyut ve Şekil Toleransları
275. TS EN 755-6 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları-Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller-
Bölüm 6:Altıgen Çubuklar, Boyut ve Şekil Toleransları
276. TS EN 755-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller-
Bölüm 7: Dikişsiz borular, boyut ve şekil toleransları
277. TS EN 755-8 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller-
Bölüm 8: Lomboz borular, boyut ve şekil toleransları
278. TS EN 755-9 Alüminyum ve alüminyum alaşımları – Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk/çubuk, boru ve profiller –
Bölüm 9: Profiller, boyut ve şekil toleransları
279. TS 5480 Şamot ve Sömi Silika Refrakter Tuğlalar-Kupol Ocaklarında Kullanılan

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , ,

G İşareti, G Belgesi Faydaları

G İşareti, G Belgesi Faydaları:
– Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
– Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
– Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
– Ürün maliyetlerini düşürür,
– İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
– İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

beton g belgesi

Paylaş

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , ,